Parkovanie v Košiciach

Spôsob tvorby parkovacích miest pre ťzp občanov rieši vyhláška Ministerstva životného prostredia 532/2002 v platnom znení: Na každej vyznačenej pozemnej parkovacej ploche musí byť vyhradených 4% parkovacích miest, najmenej však jedno, pre ťzp osoby. To znamená, že na každej ulici v meste Košice, kde sú vytvorené parkovacie miesta, musí existovať aspoň 1 vyhradené parkovacie miesto pre ťzp občana, ktorý má oprávnenie využívať takéto parkovacie miesto. Občan ťzp preukazuje svoje oprávnenie využívať takéto miesto Európskym parkovacím preukazom modrej farby. Norma určuje aj rozmery ťzp parkovacieho miesta ako aj zošikmenie obrubníka pre prístup.

Bohužiaľ skutočnosť v Košiciach je taká, že mesto avizuje počet 4% vyhradených miest ťzp, ale podmienka minimálne 1 vyhradeného miesta ťzp nie je dodržaná takmer na žiadnej košickej ulici.

Situácia je kritická hlavne v zónach plateného parkovania, kde mesto nevytvorilo dostatočné kapacity pre občanov s postihnutím na parkovanie, ako príklad uvádzame Mapu bezbariérovosti mesta Košice, ktorú má mesto na vlastnej internetovej stránke https://kosice.sk/static/up_mbb.htm, v zmysle hore spomínanej vyhlášky. 

 

Dá sa len konštatovať:

1. V Košiciach nie je dostatočný počet vyhradených parkovacích miest pre ťzp občanov.

2. V Košiciach sú ťzp občania nútení využívať bežné parkovacie miesta, ktoré ich potrebám nevyhovujú, a ešte za nich musia v zmysle VZN platiť. 

Z nedávnych vyhlásení magistrátu vyberáme:

"Spoločnosť EEI práve finalizuje dopravný projekt, ktorý navrhuje zahustenie takýchto parkovacích miest v lokalitách 1-10. Po jeho schválení bude hneď realizovaný. Na Skladnej a Kmeťovej ulici nie je možné vyhradiť stojisko pre ťzp, pretože tam môžu byť len pozdĺžne parkovacie miesta a tie nespĺňajú normy pre potrebnú šírku. Na Vojenskej ulici už jedno vyhradené miesto je a na neďalekej Škultétyho ulici sú vyhradené tri miesta. V spomínanom projekte sú navrhnuté na vyhradenie pre postihnutých ďalšie tri stojiská vo vzdialenosti približne 50 metrov od špeciálnej školy." Máme zato, že Zákon je jednoznačný a výhovorky Mesta neobstoja, Mesto musí miesta vytvorit, nie sa vyhovárať že sa nedá, lebo...

Hádanka pre TZP obcanov v Košiciach


Ako zaparkovať ? Miesto pre 2 automobily alebo len 1 ???, každopádne je to unikátne parkovacie miesto pre tzp občana😊

Príklady riešenia ťzp miest v zahraničí

        A ako by mohli vyzerať parkovacie miesta ťzp občanov v Košiciach.